Služby

Finančné účtovníctvo

 • spracovanie účtovných dokladov (kontrola formálnej správnosti)

 • spracovanie mesačných účtovných uzávierok (predkontácie na účtovných dokladoch, inventarizácia účtov, príprava výstupov podľa požiadaviek objednávateľa)

 •  vedenie evidencie a spracovanie inventarizácie investičného majetku, vypracovanie odpisových plánov

 •  vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov

 • poskytovanie účtovného poradenstva

 •  zostavenie všetkých daňových priznaní vzťahujúcich sa na činnosť objednávateľa (daň z pridanej hodnoty, daň z nehnuteľností, daň z motorových vozidiel, daň z príjmu právnických osôb, daň z príjmov fyzických osôb)

 • príprava platobných príkazov pre účely splnenia všetkých daňových povinností a doručenie príslušných tlačív (daňových priznaní a podobne) na daňový úrad v zákonom stanovenej lehote

 • sledovanie splatnosti pohľadávok, príprava upomienok a výziev na úhradu

 • zastupovanie objednávateľa a komunikácia s daňovými orgánmi

 • spracovanie ročnej účtovnej závierky a vypracovanie zákonom stanovených príloh (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)


Mzdy a personalistika

 • kontrola prijatých podkladov pre účely výpočtu miezd

 • mesačné zostavenie a výpočet miezd zamestnancov

 • vypracovanie mesačných, štvrťročných a ročných výkazov pre potreby inštitúcií sociálneho zabezpečenia, daňových orgánov a DDP

 • prihlasovanie, odhlasovanie a nahlasovanie zmien do poisťovní (zamestnávateľ a zamestnanci)

 • vypracovanie ročného zúčtovania pre potrebu daňových úradov a zdravotných poisťovní

 • vypracovanie zápočtových listov a potvrdení o zdaniteľnej mzde

 • vypracovanie evidenčných listov zamestnancov pre potreby Sociálnej poisťovni

 • komunikácia s inštitúciami sociálneho zabezpečenia

 • poskytovanie poradenstva v oblasti mzdového účtovníctva a personalistiky


Finančný reporting a poradenstvo

 • spracovanie uzávierkových výsledkov do finančných reportov podľa požiadaviek klienta

 • spracovanie štatistických a finančných výkazov pre účely čerpania úverov a podobne

 • poskytovanie účtovného poradenstva

 • asistenčné služby pri výkone auditu

 • Finančné vyúčtovanie grantov, prijatých dotácií