Mzdy a personalistika

  • kontrola prijatých podkladov pre účely výpočtu miezd

  • mesačné zostavenie a výpočet miezd zamestnancov

  • distribúcia výplatných pások a stravných lístkov 

  • vypracovanie mesačných, štvrťročných a ročných výkazov pre potreby inštitúcií sociálneho zabezpečenia, daňových orgánov a DDP

  • prihlasovanie, odhlasovanie a nahlasovanie zmien do poisťovní (zamestnávateľ a zamestnanci)

  • vypracovanie ročného zúčtovania pre potrebu daňových úradov a zdravotných poisťovní

  • vypracovanie zápočtových listov a potvrdení o zdaniteľnej mzde

  • vypracovanie evidenčných listov zamestnancov pre potreby Sociálnej poisťovni

  • komunikácia s inštitúciami sociálneho zabezpečenia

  • poskytovanie poradenstva v oblasti mzdového účtovníctva a personalistiky