Finančné účtovníctvo

  • spracovanie účtovných dokladov (kontrola formálnej správnosti)

  • spracovanie mesačných účtovných uzávierok (predkontácie na účtovných dokladoch, inventarizácia účtov, príprava výstupov podľa požiadaviek objednávateľa)

  • vedenie evidencie a spracovanie inventarizácie investičného majetku, vypracovanie odpisových plánov

  • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov

  • poskytovanie účtovného poradenstva

  • zostavenie všetkých daňových priznaní vzťahujúcich sa na činnosť objednávateľa (daň z pridanej hodnoty, daň z nehnuteľností, daň z motorových vozidiel, daň z príjmu právnických osôb, daň z príjmov fyzických osôb)

  • príprava platobných príkazov pre účely splnenia všetkých daňových povinností a doručenie príslušných tlačív (daňových priznaní a podobne) na daňový úrad v zákonom stanovenej lehote

  • sledovanie splatnosti pohľadávok, príprava upomienok a výziev na úhradu

  • zastupovanie objednávateľa a komunikácia s daňovými orgánmi

  • spracovanie ročnej účtovnej závierky a vypracovanie zákonom stanovených príloh (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)

Don’t just https://graduateowls-nepal.com memorize and recite facts about your subject.